วัตถุประสงค์ขององค์กร

Mission Statement


The ongoing crises of energy security and environmental sustainability have long affected life of people in Thailand and all around the globe in many ways. Uttaradit Rajabhat University is aware of these issues and thereby determined to become an environmentally-friendly, or "green", university. To achieve this, we have implemented policies aimed to promote the use of alternative energy and protect the environment in the university. We are strongly committed to improving quality of life of all our students and personnel along with raising their consciousness of saving the environment. Our ultimate goal is to be a sustainable university and thus a model organization of adopting "sustainable development" for Thai society.
สถานการณ์ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยและทั่วโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงริเริ่มพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่นิสิตและบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมไทยในการพัฒนารากฐานของสังคมและสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงสร้างการบริหาร

Supavinee Sattayaporn

รักษาราชการเเทนอธิบการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดำรงตำเเหน่ง รักษาราชการเเทนอธิบการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assoc.Prof.Supavinee Sattayaporn[Ph.D.] Acthig Presside of Uttaradit Rajabhat University

Tanuttha Kornpitak

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานัตถา กรพิทักษ์ ดำรงตำเเหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant professor of Tanuttha Kornpitak Vice-President Uttaradit Rajabhat University

Chedsada Mingchai

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย ดำรงตำเเหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant Professor of Dr.Chedsada Mingchai Vice-President Uttaradit Rajabhat University

Phichai Chaikla

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า ดำรงตำเเหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant Professor of Dr.Phichai Chaikla Vice-President Uttaradit Rajabhat University

Chaichaya Changrian

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน ดำรงตำเเหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant Professor of Dr.Chaichaya Changrian Vice-President Uttaradit Rajabhat University

Radee Thanarak

รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ ดำรงตำเเหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Lecturer of Dr.Radee Thanarak Vice-President Uttaradit Rajabhat University

Panurungsee Duanhong

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ภาณุรังษ์ เดือนโฮ้ง ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Lecturer of Dr.Panurungsee Duanhong Assistant to the President Uttaradit Rajabhat University

Siwat Kamolkunanom

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant Professor of Siwat Kamolkunanom Assistant to the President Uttaradit Rajabhat University

Ratchada Kamching

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Lecturer of Dr.Ratchada Kamching Assistant to the President Uttaradit Rajabhat University

Putthadee Udolosook

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พุทธดี อุบลสุข ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Lecturer of Dr.Putthadee Udolosook Assistant to the President Uttaradit Rajabhat University

Suphansa Chitmun

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Assistant Professor of Dr.Suphansa Chitmun Assistant to the President Uttaradit Rajabhat University