การจัดการของเสีย

Waste Management

การวางแผนและการดำเนินโครงการรีไซเคิลและการจัดการขยะ
ทิ้งขยะให้ถูกสีนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

วันนี้คุณแยกขยะถูกวิธีแล้วหรือยัง? หมดยุคของการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้ว!!! เพราะ การแยกขยะช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด มาดูกันว่าแยกขยะยังให้ให้ถูกวิธี นำกลับมารีไซเคิลได้ไม่ยาก ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยแล้ว การแยกขยะนอกจากจะช่วยเซฟโลก ยังเซฟเจ้าหน้าที่กำจัดขยะด้วยนะ

แนวทางการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์

แนวทางการลดขยะ ระดับครัวเรือน สามารถจัดการขยะอย่างเหมาะสมด้วยแนวทาง 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะในชุมชนลง

ขยะมีค่า นำมาใช้ใหม่ ขายได้กำไร

ขยะมีค่า นำมาใช้ใหม่ ขายได้กำไร สิ่งแวดล้อมสดใส เริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา

คัดแยกขยะเริ่มที่ตัวเรา

ในวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองไม่ได้มีแค่ตามชุมชนหรือเมืองใหญ่เท่านั้น ยังมีขยะทั้งในแม่น้ำและทะเลอีกเป็นจำนวนมาก และจะก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้ในอนาคต

โครงการรีไซเคิลขยะในมหาวิทยาลัย

ถังขยะรีไซเคิลมีอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย พลาสติกอลูมิเนียมและแก้วจะถูกแยกออกจากกัน ณ จุดทิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) ได้นำเสนอโครงการรณรงค์เพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัยหลายประการเช่นการลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกโดยการแจกน้ำฟรีและ ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยให้ถุงผ้าแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน นอกจากนี้เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2018 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (ร้านค้าร้านอาหาร) ได้รับคำสั่งให้ลดการแจกถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกให้น้อยที่สุด ขยะรีไซเคิลจะถูกคัดแยกและย้ายไปยังโรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม