การขนส่งของมหาลัย

Transportation

โหมดการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริการรถรับส่ง

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําถนนช่องจักรยานในมหาวิทยาลัย มีทางเดินที่มีหลังคาอํานวยในการ เดินทางระหว่างอาคาร มีนโยบายในการส่งเสริมให้หน่วยงานใช้การเดินภายในให้น้อย และให้ใช้การ เดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีบริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย Shuttle bus โดยให้บริการ ฟรี จํานวน 10 – 20 คน/เที่ยว ระหว่าง 7.30 – 9.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.จำนวนยานพาหนะหารด้วยประชากรทั้งหมด
จำนวนรถรับส่งของมหาวิทยาลัย
รอบบริการรถรับส่งในแต่ละวัน


สถานที่เก็บน้ำ อุทยานซากุระโคจิม่าเเละค่าเฟ่นิปปอน

ทุ่งนาบัวเฉลิมพระเกียรติฯดอกบัวสายพันธุ์ สีสันต่างๆ แข่งกันบานสะพรั่งเต็มบึง

อ่างบำบัดเเละกักเก็บน้ำไว้ใช้ในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เครื่องปั๊มน้ำภายในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความสะอาดของน้ำไว้ใช้ในสุขา ภายในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์