วัตถุประสงค์

สถานการณ์ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยและทั่วโลก

เพิ่มเติม






เเนวทางสร้างความรู้ในด้านความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในด้านความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรที่เปิดทั้งหมด 11 หลักสูตร


อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน

ระบบการจัดการพลังงานในเครือข่ายอัจฉริยะ

วัสดุวิศวกรรมพลังงาน

การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า

เครื่องมือตรวจวัดในระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน

<

ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน

วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มรอ.

โครงการนี้ริเริ่มเพื่อส่งเสริม ด้านความยั่งยืนเรามุ่งเน้นไปที่หัวข้อต่างๆเพื่อสร้างเขตพื้นที่ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด