พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Energy and Climate Change

การดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานและโครงการอนุรักษ์พลังงาน
แนวปฏิบัติในการลดการใช้พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 มรอ. เขตพื้นที่อำเภอเมือง เขตพื้นที่หมอนไม้และเขตพื้นที่ลำรางทุ่งกระโล่ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการลดการใช้พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขอนามัยเเละ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร


การใช้ไฟฟ้าต่อปีของมหาวิทยาลัย

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของการใช้ไฟฟ้าต่อปีคือ 3,637,743.86 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อคน

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของการใช้ไฟฟ้าต่อคนคือ 341.02 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน

รอยเท้าคาร์บอนทั้งหมดต่อปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีรอยเท้าคาร์บอนต่อปีของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 3,055.70 เมตริกตัน

อัตราส่วนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานทั้งหมด

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 83 เปอร์เซ็น

อัตราส่วนแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

แหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 20 เปอร์เซ็น

อัตราส่วนรอยเท้าคาร์บอนทั้งหมดต่อคน

รอยเท้าคาร์บอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คิดเป็นอัตราส่วนต่อคนคือ 1.40 เมตริกตัน/คน

พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนหนึ่งแหล่ง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารโรงจอดรถ อาคารหอประชุมเเละอาคารคณะวิทยาการจัดซึ่งใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยระบบไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ได้สลับการจ่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค